Ronduit Utrecht

Geachte toekomstige bewoners van Ronduit Utrecht

 

Het doet ons deugd u te kunnen melden dat HSB de opdracht heeft gekregen voor het voltooien van de bouwwerkzaamheden van het project Ronduit te Utrecht.  Op deze website hebben wij geprobeerd al zoveel mogelijk antwoorden op uw vragen te geven. 

Doorstart HSB

Over ons

HSB is een Volendamse aannemer die sinds 1932 maatwerk biedt op het gebied van nieuwbouw, renovatie, ontwikkeling, kleinbouw en onderaanneming. We hebben alle verschillende vakdisciplines onder één dak en zetten deze graag in om tot een optimaal resultaat te komen voor onze klanten én bewoners.
Als betrokken bouwer in zowel de particuliere als sociale woningbouw heeft HSB een naam hoog te houden. Van individueel tot seriematig en van klein- tot grootschalig project, wij realiseren het. Het leveren van kwaliteit tegen een concurrerende prijs, gecombineerd met inzicht en betrokkenheid tijdens het bouwproces, maken daarbij het verschil. Voor meer informatie en jaarverslagen verwijzen u graag naar onze website www.hsb-volendam.nl

Doorstart

Na een periode van inventarisatie, prijsvorming en het contracteren van alle onderaannemers en leveranciers, zijn inmiddels onze werkvoorbereiders de grote hoeveelheid aanwezige tekeningen en documenten kritisch aan het beoordelen en indien noodzakelijk aan te passen om er zo voor te zorgen dat de bouwperiode straks probleemloos gaat verlopen. Wij zullen bij de uitvoering van het project niet afwijken van hetgeen u gekocht heeft.  Het kan echter voorkomen dat we tijdens de werkvoorbereiding constateren dat de uitwerking van de verkoopstukken, technisch niet altijd mogelijk is of in strijdt is met de bouwregelgeving. Indien er zo’n situatie zich bij uw woning of appartement voordoet, zullen we u daar nader over informeren middels een “Wijziging op initiatief van ondernemer”.

 

In maart zal er een start gemaakt worden met de herinrichting van de bouwplaats om vanaf april volledig de bouwproductie op te starten.

 

Tijdens het faillissement van Bouwbedrijf Noordersluis B.V. en met de doorstart door HSB Bouw zijn er waarschijnlijk veel vragen bij u gerezen. Veel vragen zullen op deze website zijn beantwoord. Mocht uw vraag er niet tussen staan, dan kunt u deze via de navolgende e-mailadres aan ons stellen:
ronduit-utrecht@hsb-bouw.nl.
Wij verzoeken u vriendelijk altijd in de onderwerpregel uw bouwnummer en naam te vermelden.

 

Woningborg heeft ons alle documenten verstrekt waarin het door u in opdracht gegeven meer- en minderwerk is vastgelegd. Inmiddels zijn ook de betrokken installateurs en afbouwbedrijven hierover geïnformeerd.

Facturen en betalingen

Eventuele openstaande bedragen op facturen welke u van Bouwbedrijf Noordersluis B.V. heeft ontvangen, maar welke u nog niet heeft betaald, zullen door HSB Bouw opnieuw aan u worden gefactureerd en geïncasseerd. De toekomstige bouwtermijnen van de aanneemsom en het meerwerk worden door HSB Bouw aan u gefactureerd overeenkomstig de termijnregeling zoals deze in uw oorspronkelijke overeenkomst met Bouwbedrijf Noordersluis B.V. is vastgelegd.
Wanneer u termijnen vanuit een hypotheek/bouwdepot gaat betalen, adviseren wij u om bij de eerste termijn die u van ons gaat ontvangen ook een kopie van de afbouwovereenkomst aan de bank mee te sturen, zodat zij kunnen zien dat het juist is dat de facturen nu van HSB Bouw afkomstig zijn. Daarnaast is de kopie van de afbouwovereenkomst ook benodigd voor het eventueel bij uw bank indienen van een verlengingsverzoek van het bouwdepot.

5%-regeling bij oplevering

Hoewel het nog even duurt voordat de oplevering daar is, bevestigen wij u nogmaals dat HSB Bouw, in het kader van de bij oplevering geldende 5%-regeling, gebruik maakt van het wettelijk alternatief in de vorm van een bankgarantie. Doordat Woningborg een financiële instantie is die ook dergelijke bankgaranties mag verstrekken, is, net als dat bij Bouwbedrijf Noordersluis B.V. het geval was, de betreffende garantie door Woningborg verstrekt. Voor de verdere uitwerking van de 5%-regeling verwijzen wij u naar het artikel ‘opschortingsrecht’ in de Algemene Voorwaarden (en de bijbehorende toelichting) bij uw oorspronkelijke aannemingsovereenkomst. Als bijlage bij de afbouwovereenkomst heeft u een kopie van de betreffende bankgarantie ontvangen. Wij attenderen u erop dat deze bankgarantie is ondergebracht bij een andere notaris dan die Bouwbedrijf Noordersluis B.V. gebruikte, namelijk Albers en van Tienen, notariskantoor te Amsterdam. Dit betekent dat de regels rondom de 5%-regeling straks gelezen moeten worden in relatie tot notariskantoor Albers en van Tienen en niet in relatie tot de projectnotaris of de door Bouwbedrijf Noordersluis B.V. gebruikte beheernotaris.

Afbouw

Afbouw

HSB Bouw zal de woningen en appartementen verder afbouwen conform hetgeen u vanuit de (individuele) overeenkomsten met Bouwbedrijf Noordersluis B.V. bent overeengekomen, inclusief het schriftelijk overeengekomen meer-/minderwerk. HSB Bouw neemt daarbij ook de garanties vanuit de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016 over. Om die reden ontvangt u een nieuw Woningborgcertificaat van Woningborg.
Om een gegarandeerde voortgang te waarborgen zijn aanpassingen, wijzigingen of toevoegingen hierin niet mogelijk. De stukken die wij hebben ontvangen van Woningborg zijn inmiddels met de grootste zorg gecontroleerd.

Wanneer wordt uw woning opgeleverd?

De onderhandelingen tussen Woningborg en HSB Bouw b.v. zijn positief afgerond en hierin is o.a. bepaald dat alle woningen en appartementen uiterlijk juli 2021 opgeleverd moeten zijn.

Hoe worden de keukens afgebouwd?

De keuken inrichting is niet standaard inbegrepen maar ten tijde van de verkoop was er voor ieder type woning een projectkeuken uitgewerkt door Voortman keukens. De standaard als optioneel te kiezen keukens van Voortman Keukens worden ná oplevering geplaatst. Ook wanneer u via een eigen keukenleverancier een keuken heeft gekozen zal plaatsing door u in eigen beheer na oplevering dienen plaats te vinden. De hiervoor op verzoek aangeboden installatiewijziging is ten tijde van de oplevering conform uw orderbevestiging aangebracht. Heeft u geen keuken aanschaft dan zal de installatie op de standaard positie afgedopt of verplaatst conform uw orderbevestiging (in geval u enkele onderdelen van de installatie heeft laten verplaatsen).

Is het nog mogelijk de keuken aan te passen?

Indien u bij Voortman keukens een keuken heeft besteld, is een aanpassing van kleuren en materialen nog mogelijk. Te zijner tijd zal Voortman keukens u benaderen om eventuele aanpassingen in een wijzigingsgesprek met u door te nemen. Ook kan het voorkomen dat keukenapparaten niet meer leverbaar zijn. Ook dan zal er contact met u worden opgenomen om tot alternatief hierin te komen. Het wijzigen of aanpassen van de keukeninstallatie behoort niet tot de mogelijkheden.

Is het nog mogelijk het tegelwerk en sanitair in badkamer en toilet aan te passen?

De woning wordt opgeleverd met het door u gekozen sanitair en tegelwerk conform uw orderbevestiging, het is dan ook niet meer mogelijk aanpassingen en/of wijzigingen hierin te maken. Mocht blijken dat gekozen sanitair niet meer leverbaar is dan zal er vanuit de loodgieter/ showroom contact met u worden opgenomen om een alternatief te bespreken. Tot op heden hebben wij géén berichten ontvangen waaruit zou blijken dat besteld sanitair niet meer leverbaar is.

Kijkdagen

Tijdens de bouw van de woningen zullen er kijkmiddagen worden georganiseerd. U wordt te zijner tijd via een e-mailbericht uitgenodigd voor de kijkmiddagen. Doorgaans zal een eerste (ruwbouw)kijkmiddag worden georganiseerd wanneer de afwerkvloeren zijn aangebracht, een tweede (afbouw)kijkmiddag is meestal wanneer het tegelwerk gereed is. Natuurlijk willen wij u de vorderingen op de bouwplaats tonen derhalve kan het voorkomen dat de voornoemde momenten anders worden gekozen. Tijdens de tweede kijkmiddag is het mogelijk uw eigen keukenleverancier uit te nodigen om een en ander in te meten. Om de voortgang van de bouw niet te belemmeren en vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om op andere momenten dan door HSB georganiseerd de woning te betreden voor het inmeten.  
Tijdens de kijkmiddag is er gelegenheid om de bouwplaats te bezoeken en eventuele vragen te stellen aan de aanwezige vertegenwoordiger van HSB Bouw. Ook de kopersbegeleider zal zoveel mogelijk bij deze middagen aanwezig zijn. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat het betreden van de bouwplaats, anders dan op uitnodiging, uit veiligheidsredenen niet is toegestaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Werkzaamheden door derden

Natuurlijk kunt u ná oplevering van uw woning ook wijzigingen door derden (laten) aanbrengen. Met nadruk wijzen wij u erop dat alleen werkzaamheden welke vóór oplevering zijn uitgevoerd door of in opdracht van HSB Bouw onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling vallen. Voor schade aan materialen en installaties, als gevolg van werkzaamheden door of door toedoen van derden en/of in eigen beheer is HSB Bouw niet aansprakelijk. Voor lekkages die het gevolg zijn van door derden of in eigen beheer gemonteerde onderdelen kan HSB Bouw eveneens niet aansprakelijk worden gesteld.
Het is niet mogelijk vóór oplevering zelf werkzaamheden of wijzigingen aan het appartement uit te (laten) voeren. Ook het aanleveren van eigen materialen zoals bijvoorbeeld tegelwerk en sanitair is vanwege de garantie- en verzekeringsvoorschriften niet mogelijk.

Oplevering

Hoewel het nog even duurt voordat de oplevering daar is, informeren wij u graag over onze opleverprocedure. De definitieve opleverdatum wordt uiterlijk 3 weken van tevoren schriftelijk aan u doorgegeven. Vooruitlopend op de officiële oplevering, stellen wij u in de gelegenheid uw woning te inspecteren tijdens een voorschouw. De voorschouw voert u op eigen gelegenheid uit. Eventueel daarbij geconstateerde gebreken kunt u aan de uitvoerder doorgeven, waarna wij trachten alle vermelde punten, na beoordeling, nog vóór de definitieve oplevering in orde te maken.

 

Indien u een opleveringskeuring wilt laten uitvoeren door Vereniging Eigen Huis, dan kunt u hen uitnodigen de officiële oplevering bij te wonen.
Bij de oplevering ontvangt u de Woonwijzer. Een naslagwerk waarin u revisietekeningen, onderhoudsvoorschriften en adresgegevens van de betrokken installateurs kunt terugvinden.

Contact

Kopersbegeleiding HSB

Met de afbouw van Ronduit is ook de kopersbegeleiding, uw aanspreekpunt, door HSB overgenomen. HSB heeft al meerdere jaren een professionele afdeling met kopersbegeleiders en  calculators die jaarlijks ca. 800 nieuwe bewoners bijstaan naar hun nieuwe ‘HSB’-woning. Voor het project Ronduit is de heer Jur Hendriks – Hoofd kopersbegeleiding uw aanspreekpunt. Jur is te bereiken via de e-mail adres; ronduit–utrecht@hsb-bouw.nl

 

Tijdens het gehele bouwproces besteden wij veel aandacht aan het informeren van de kopers van de woningen en appartementen. Niet alleen door middel van nieuwsbrieven zal de stand van het bouwproces aan u kenbaar worden gemaakt, maar ook via een facebookpagina kunt u de voortgang van de bouw volgen. De uitvoerder zal hier regelmatig nieuw fotomateriaal plaatsen om u te informeren. De facebookpagina wordt niet gebruikt voor communicatie met de kopers. Daarnaast zorgt uw kopersbegeleider ervoor dat u gedurende de gehele bouwtijd op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Voor al uw vragen over de woning kunt u terecht bij de kopersbegeleider via het eerdergenoemde e-mailadres.

 

Aan wie stuur ik mij adreswijziging?

Graag worden wij op de hoogte gebracht van tussentijdse verhuizingen of veranderingen in uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij verzoeken u om uw nieuwe gegevens met ingangsdatum schriftelijk aan uw kopersbegeleider van HSB door te geven via het eerdergenoemde e-mailadres, zodat wij er zeker van zijn dat wij u altijd via de juiste kanalen kunnen bereiken. Ook de betrokken partijen worden van eventuele wijzigingen door ons op de hoogte gebracht.